Okupaciono radna aktivnost je svaka aktivnost, mentalna ili fizička, koja je medicinski propisana i stručno vođena sa svrhom da pomogne pacijentu u ozdravljenju od neke bolesti ili povrede.

Terapija radom je deo terapeutskog rehabilitacionog programa i obuhvata manuelne, kreativne, rekreativne, socijalne, edukativne i ostale aktivnosti sa ciljem da se kod korisnika postigne određena fizička funkcija ili mentalni stav i ponašanje.

Starenje podrazumeva opadanje vitalnih dinamizama, slabljenje svih čula i otežano učenje.

Stari ljudi često nemaju dovoljno poverenja u sebe, treba ih ohrabriti, podsticati i stimulisati da istraju i dovrše započeto.

Radna terapija u domu za starije osobe

Radna terapija u domu za starije osobe

U radu sa starim osobama radni terapeut koristi iste opšte i specijalizovane tehnike, terapijske postupke i metode kao i kod ostalih pacijenata koji imaju neurološke, traumatske, ortopedske, reumatološke, psihološke, psihijatrijske smetnje, oboljenja i oštećenja.

Za planiranje rehabilitacionog tretmana u gerijatriji nije dovoljno samo utvrđivanje medicinske dijagnoze već i bliže definisanje i odgovaranje na pitanja kako bolest utiče na život osobe i njene svakodnevne aktivnosti.

Cilj radne terapije je povećati samostalnost osobe u sprovođenju aktivnosti dnevnog života, reintegrisati je u porodicu i društvo, smanjiti zavisnost starijih osoba od tuđe pomoći razvijajući postojeće mogućnosti, učeći i savladavajući nove sposobnosti sa krajnjim ciljem poboljšanja kvaliteta života.

Okupaciona terapija u domu za stare

Okupaciona radna terapija je usmerena ka aktiviranju postojećih znanja i sposobnosti da bi se njihovim angažovanjem usporio proces starenja i poboljšalo opšte psihofizičko stanje.

Okupaciona radna terapija ima za cilj:

 • pomoć u adaptaciji na novu sredinu
 • deluje na buđenje, usmeravanje i zadržavanje pažnje
 • deluje na poboljšanje raspoloženja
 • podstiče komunikaciju sa ostalim korisnicima i osobljem
 • podstiče samostalnost u radu
 • podstiče samostalnost u obavljanju aktivnosti samozbrinjavanja i aktivnosti dnevnog života
 • uvežbavanje perceptivnih funkcija
 • uvežbavanje manuelne spretnosti
 • deluje na voljne aktivnosti (negovanjem istrajnosti u radu i radnih navika)
 • deluje na psihosocijalne aktivnosti (putem socijalnih kontakata ostvarenih kroz rad u grupi)
 • pomaže korisniku u oslobađanju i kontroli neprikladnih impulsa
 • pomaže korisniku da prihvati sopstveni identitet