Publikacije i seminari na Gerontološkim kongresima:

 

  1. Čokić V. Moderan gerontološki centar – Dom za starije osobe Lug. Sedmi nacionalni gerontološki kongres. Vrnjačka banja, hotel Zvezda, 2006. (Knjiga rezimea)
  2. Čokić V. Socijalni, zdravstveni i ekonomski aspekti privatnog smeštaja u domu. Dani gerontologije u Srbiji na Kolarčevom narodnom univerzitetu. Beograd, maj 2008.
  3. Jović Vukadinović S, Ristić M, Milenković M, Maksimović Z, Ćirić K, Kolundžić D, Čokić V. Socijalni i zdravstveni aspekti organizovanog života u domu. Osmi nacionalni gerontološki kongres sa međunarodnim učešćem: Za evropske standarde socijalne sigurnosti i kvaliteta života u starosti. Vrnjačka banja, hotel Zvezda, 21-23. maj 2010. (Knjiga rezimea)

Dr Vladan Čokić je bio član Kongresnog odbora Osmog Nacionalnog Gerontološkog kongresa sa međunarodnim učešćem: „Za evropske standarde socijalne sigurnosti i kvaliteta života u starosti“ održanog u Vrnjačkoj banji 21-23. maja 2010. Takođe je tom prilikom bio moderator tokom sesije: „Sistem institucionalne zaštite“. Član je i Gerontološkog društva Srbije, a u periodu od 2008-2010. godine i član Upravnog odbora Gerontološkog društva Srbije.

Dеvеti mеđunаrоdni gеrоntоlоški kоngrеs, kојi је оd 16. dо 18. mаја 2014. gоdinе оdržаn u Vrnjаčkој Bаnji, u оrgаnizаciјi Gеrоntоlоškоg društvа Srbiје. Dоktоrkе dоmе Lug su imаlе dvа prеdаvаnjа:

  1. Dušаn Тоdоrоvić, Маriјаnа Vuksаnоvić, Vlаdаn Čоkić. RАD SА LICIМА ОBОLЕLIМ ОD DЕМЕNCIЈЕ U DОМОVIМА ZА SТАRЕ
  2. Маriјаnа Vuksаnоvić, Маrinа Ristić Živkоvić, Ivаnа Buјаgić, Zоrаn Маksimоvić, Vlаdаn Čоkić. ZNАČАЈ RАNЕ RЕHАBILIТАCIЈЕ KОD PRЕLОМА KUKА LЕČЕNIH KОNZЕRVАТIVNIМ PUТЕМ