Ako osobe sa strane traže na uvid ugovor sa korisnicima ili njihovu zdravstvenu dokumentaciju da li im to možemo uskratiti? Odnosi se na osobe koje nisu dovele korisnika u dom, i radi se uglavnom o potencijalnim naslednicima.

Home Forums Domovi za stare Ako osobe sa strane traže na uvid ugovor sa korisnicima ili njihovu zdravstvenu dokumentaciju da li im to možemo uskratiti? Odnosi se na osobe koje nisu dovele korisnika u dom, i radi se uglavnom o potencijalnim naslednicima.

Ako osobe sa strane traže na uvid ugovor sa korisnicima ili njihovu zdravstvenu dokumentaciju da li im to možemo uskratiti? Odnosi se na osobe koje nisu dovele korisnika u dom, i radi se uglavnom o potencijalnim naslednicima.

 • natalija01

  Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. Glasnik RS br 97/2008…107/2012
  Obaveza čuvanja tajne
  Član 46
  Poverenik, zamenik Poverenika i zaposleni u stručnoj službi, dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti, osim ako je drukčije propisano.
  Obaveza iz stava 1. ovog člana traje i po prestanku obavljanja dužnosti Poverenika i zamenika Poverenika, odnosno po prestanku radnog odnosa u stručnoj službi.
  Rukovalac je dužan da upozna obrađivača i lice koje ima uvid u podatke sa merama za zaštitu tajnosti podataka.
  Organizacione i tehničke mere
  Član 47
  Podaci moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.
  Rukovalac i obrađivač dužni su da preduzmu tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.

  Zakon o socijalnoj zaštiti Sl. Glasnik RS br 24/2011

  Pravo na poverljivost podataka
  Član 37
  Korisnik ima pravo na poverljivost svih privatnih podataka iz dokumentacije koja se obrađuje za potrebe izveštaja, odnosno za evidencije, uključujući i one koji se tiču njegove ličnosti, ponašanja i porodičnih okolnosti i načina korišćenja usluga socijalne zaštite.
  Od prava korisnika na poverljivost podataka može se odstupiti samo u slučajevima predviđenim zakonom.
  Pravo na privatnost
  Član 38
  Korisnik ima pravo na poštovanje privatnosti prilikom pružanja usluga socijalne zaštite.
  Ne smatra se narušavanjem prava na privatnost traženje informacija ili preduzimanje radnji neophodnih za pružanje usluga ili obezbeđenje prava korisnika.

You must be logged in to reply to this topic.